Kurs EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

zegar

45 zajęć po 60 min.

liczydlo

45 zajęć x 27 zł = 1215 zł
6 rat po 202,5 zł

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli

Egzaminy próbne

 
 

 

KILA SŁÓW O EGZAMINIE:

Egzamin Ósmoklasisty z języka angielskiego przeprowadzany jest na poziomie A2+. W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte (zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie), jak i otwarte (uzupełnienia podanego tekstu jednym słowem lub kilkoma, napisanie własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej, podsumowanie tekstu, transformacja oraz tłumaczenia zdań). 40% zadań będzie mieć formę otwartą, a więc niepolegającą na wyborze z podanych opcji. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały umiejętność rozumienia tekstu, pisania, reagowania i rozumienia ze słuchu.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów i pomimo, iż nie jest określony minimalny wynik, a co za tym idzie, egzaminu nie można nie zdać, jego wyniki będą brane podczas rekrutacji do szkół średnich w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie przewyższać liczbę miejsc w danej szkole.

CZAS TRWANIA KURSU:

Zajęcia prowadzone są od października do kwietnia  i odbywają się w siedzibie A-Z Szkoły Językowej, przy ulicy Piłsudskiego 28 w Świdniku. W trakcie tego okresu przeprowadzanych jest 45 jednostek lekcyjnych w formie dwóch 60-minutowych spotkań w tygodniu. Godziny odbywania zajęć są ustalane wspólnie z uczniami podczas spotkań na początku roku szkolnego.

CENA:

Cena całego kursu wynosi 1215zł (45lekcji x 27 zł). Możliwa jest płatność w 6 ratach, bądź jednorazowo. Zajęcia prowadzone są od października do kwietnia. W trakcie tego okresu planowo przeprowadzanych jest 45 spotkań w formie dwóch 60-minutowych spotkań w tygodniu. Godziny odbywania zajęć są ustalane wspólnie z uczestnikami kursu, podczas spotkań na początku roku szkolnego.

PRZEBIEG KURSU:

W trakcie trwania kursu jego uczestnicy będą ćwiczyć umiejętności w zakresie znajomości środków i funkcji językowych, rozumienia, tworzenia i reagowania na wypowiedzi, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych.

Program zajęć będzie obejmował szereg etapów mających na celu jak najpełniejsze przygotowanie uczestników do podejścia do egzaminu:

  1. Zapoznanie uczniów ze specyfiką egzaminu, strukturą arkusza i formułą zadań.
  2. Przedstawienie niezbędnej teorii wymagającej powtórzenia przed egzaminem, przeprowadzenie testu diagnostycznego oraz ustalenie punkty wyjścia do przygotowań egzaminacyjnych,
  3. Praca nad zestawami zadań egzaminacyjnych oraz nauka strategii ich rozwiązywania.
  4. Przeprowadzenie testów próbnych oraz indywidualne omówienie wyników.

W trakcie trwania kursu jego uczestnicy będą ćwiczyć umiejętności w zakresie znajomości środków i funkcji językowych, rozumienia, tworzenia i reagowania na wypowiedzi, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych.

ZAPISY

Chęć wzięcia udziału w próbnych zajęciach we wrześniu można zgłosić:

tel. 665 711 516

mailowo: jarekdmo@gmail.com